Rodney Graham
Rotary Psycho-Opticon, 2008

AV & Multimedia
304.8 x 365.8 cm
120 x 144 in   

Thumbnail grar110001
Thumbnail grar120001
Thumbnail grar930008
Thumbnail grar070029
Thumbnail grar070020
Thumbnail grar070017
Thumbnail grar100004 1
Thumbnail grar890001
Thumbnail grar050002 1
Thumbnail grar050002 4
Thumbnail grar050003 4
Thumbnail grar050003 2
Thumbnail grar050003 1
Thumbnail grar080001 1
Thumbnail grar080001 2
Thumbnail grar120005
Thumbnail grar120005 1
Thumbnail grar090007 1
Thumbnail grar090008
Thumbnail grar100003 1
Thumbnail grar100002 3 copy
Thumbnail grar100002 1
Thumbnail grar150002
Thumbnail grar150013 2
Thumbnail grar150024  1
Thumbnail grar150015 1
Thumbnail grar150015 2
Thumbnail grar150002 4
Thumbnail grar170002 3 1
Thumbnail grar170002 3 2  1