Kitty, 2011

Mosaic tiles


142.4 x 112.7 cm

Thumbnail_opie120032_16
Thumbnail_opieint20
Thumbnail_opieint1
Thumbnail_opieint14
Thumbnail_opieint21
Thumbnail_opieint12
Thumbnail_opie120009
Thumbnail_opie120030-3
Thumbnail_opie120006-3
Thumbnail_opie120023
Thumbnail_opie120024
Thumbnail_opie120025
Thumbnail_opie110056
Thumbnail_opie110053
Thumbnail_opie110043
Thumbnail_opie120034
Thumbnail_opie120012
Thumbnail_opie120011
Thumbnail_opie120010
Thumbnail_opieint45
Thumbnail_opie110046
Thumbnail_opie110044
Thumbnail_opie110059
Thumbnail_opie120046-1_2
Thumbnail_opie120047