Mountain, 1995

Wood and paint


317.5 x 249 x 404.5 cm

Thumbnail_kapo950033_webedit
Thumbnail_kapo950032
Thumbnail_kapo950034