Rodney Graham
Rotary Psycho-Opticon, 2008

AV & Multimedia
304.8 x 365.8 cm
120 x 144 in   

Thumbnail_grar110001
Thumbnail_grar120001
Thumbnail_grar930008
Thumbnail_grar070029
Thumbnail_grar070020
Thumbnail_grar070017
Thumbnail_grar100004_1
Thumbnail_grar890001
Thumbnail_grar050002_1
Thumbnail_grar050002_4
Thumbnail_grar050003_4
Thumbnail_grar050003_2
Thumbnail_grar050003_1
Thumbnail_grar080001_1
Thumbnail_grar080001_2
Thumbnail_grar120005
Thumbnail_grar120005_1
Thumbnail_grar090007-1
Thumbnail_grar090008
Thumbnail_grar100003_1
Thumbnail_grar100002-3_copy
Thumbnail_grar100002_1
Thumbnail_grar150002
Thumbnail_grar150013_2
Thumbnail_grar150024__1_
Thumbnail_grar150015_1
Thumbnail_grar150015_2
Thumbnail_grar150002_4
Thumbnail_grar170002-3_1
Thumbnail_grar170002-3_2__1_